Εκλογές Ομοσπονδίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων με μυστική ψηφοφορία για μια τριετία.

Οι εκλογές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομού Έβρου.