Αποβολή - Αποχώρηση Μέλους

 1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας και ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή της, αποβάλλεται κάθε μέλος που:
  α. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το άρθρο 5 παραγ.1 του καταστατικού.
  β. Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ. Καθυστερεί αδικαιολογήτως περισσότερο από δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή του προς την Ομοσπονδία.
  δ. Στερείται διοίκησης επί τρία συνεχή έτη, ή δεν έχει επιλέξει αντιπροσώπους της στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.
  ε. αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 2. Την αποβολή του μέλους εισάγεται προς έγκριση στη Γ.Σ. το ΔΣ ή το ένα πέμπτο τουλάχιστο των αντιπροσώπων των ταμειακά ταχτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας.
 3. Το Δ.Σ. όπως και η Γ.Σ. καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες κατηγορίες
 4. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει μέσα σε 30 μέρες μετά την επίδοση, στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 1712/1987
 5. Κάθε Ένωση - μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία, αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές της προς την Ομοσπονδία, μέχρι το τέλους του έτους της αποχώρησης του και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μελών της.