• Αρχική
  • ΜΕΛΗ
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

Δικαιώματα Μελών

Κάθε μέλος σωματείου έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

  1. Να συμμετέχει με τους νόμιμους αντιπροσώπους της στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.
  2. Να εκλέγονται οι αντιπρόσωποι τους, στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας και επιτροπές αυτής και αντιπρόσωποι στην ανωτέρω συνδικαλιστική οργάνωση της ΓΣΕΒΕΕ της οποίας είναι μέλος η Ομοσπονδία.
  3. Να λαμβάνει με τους νόμιμους εκπροσώπους της, γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από την Γ.Σ. και τα άλλα καταστατικά όργανα των αποφάσεων. Να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που την αφορούν και να ενημερώνετε επί της πορείας των προβλημάτων των κλάδων και για όλες τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

Υποχρεώσεις Μελών

Kάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

  1.  Να συμμετέχει στις Γ.Σ. και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των επιδιώξεων της.
  2. Να τηρεί το Καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων της Ομοσπονδίας.
  3. Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της Ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στο έργο αυτής και σε κάθε κινητοποίηση και δραστηριότητα προς προαγωγή και επίτευξη του σκοπού αυτής
  4. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην Ομοσπονδία και να ενημερώνει αυτή για τα προβλήματα και την δράση του.
  5. Να ενημερώνει το γρηγορότερο την Ομοσπονδία για κάθε μεταβολή στο καταστατικό τους, στη διοίκηση αυτής, στους αντιπροσώπους της, στην δύναμη των μελών τους και γενικά για κάθε μεταβολή που αφορά την νομική τους κατάσταση και τα έναντι της Ομοσπονδίας δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.