Εγγραφή Μέλους

 1. Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νόμιμα λειτουργούσες Πρωτοβάθμιες Επαγγελματικές Οργανώσεις (ενώσεις) που έχουν ως μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το ίδιο επάγγελμα του Βιοτέχνη, Εμπόρου ή άλλου γενικά επαγγελματία και εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Έβρου.
 2. Τα καταστατικά των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας πρέπει να προσαρμόζονται με το καταστατικό αυτής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτής, τα δικαιώματα τους και τον τρόπο και τους όρους αντιπροσώπευσης και συμμετοχής στα όργανα της Ομοσπονδίας.
 3. Για να γίνει ένα σωματείο (ένωση) μέλος της Ομοσπονδίας χρειάζονται οι ακόλουθες διαδικασίες: σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού μας. θα πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ. της ΟΕΒΕΣ Έβρου, ότι επιθυμεί να εγγραφεί στην Ομοσπονδία. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η επωνυμία του Σωματείου, η διεύθυνση της έδρας του και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας.
 4. Μαζί με την αίτηση το σωματείο υποβάλλει:
  • πλήρες πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης σε κυρωμένο φωτοαντίγραφο, στο οποίο περιέχεται η περί εγγραφής στην Ομοσπονδία απόφαση της.
  • Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού
  • Πίνακα μελών του ΔΣ της ένωσης – σωματείου με τις διευθύνσεις αυτών
  • Ονομαστικές καταστάσεις των μελών τους που έχουν εγγραφεί και αυτών που ψήφισαν στην ένωση – σωματείο
  • Δήλωση αν ανήκουν σε άλλη δευτεροβάθμια οργάνωση (ομοσπονδία) και ποια.
 5. Το ΔΣ της ομοσπονδίας, εάν η ένωση – σωματείο έχει τα ανωτέρω προσόντα υποχρεούται να την εγγράψει μέλος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ή παρέλθει άπρακτη η ανωτέρων προθεσμία, η ενδιαφερόμενη ένωση – σωματείο δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο.
 6. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του ΔΣ.
 7. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία, το γρηγορότερο, κάθε μεταβολή στη διοίκηση αυτής, τους αντιπροσώπους της στην Ομοσπονδία, τις μεταβολές που συνεπάγεται, την αυξομείωση των αντιπροσώπων της και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της.