• Αρχική
  • ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Επιλογή των σημαντικότερων τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Επιλογή των σημαντικότερων τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους»

Αλεξανδρούπολη 29.10.2018

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου (ΟΕΒΕΣ Έβρου) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την  «Υποστήριξη του έργου της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου (ΟΕΒΕΣ Έβρου) για την «Επιλογή των σημαντικότερων τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους» (Selecting main local wine varieties and identifying their characteristics) στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), με κωδικό MIS 5016090 του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  και του ΦΠΑ.

 

Προθεσμία Υποβολής: Παρασκευή, 23/11/2018, ώρα 12:00

 

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

interreg dionysos