• Αρχική
  • ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and

 

 

Αλεξανδρούπολη 26.10.2018

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου (ΟΕΒΕΣ Έβρου) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), με κωδικό MIS 5016090 του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 2020, συνολικού προϋπολογισμού 55.540,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 23/11/2018

Ακολουθούν επισυναπτόμενα αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

   

interreg dionysos