Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργάτη για την υλοποίηση έργου.

Αλεξανδρούπολη, 07/11/2017

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργάτη για την υλοποίηση έργου.

interreg

 

Η ΟΕΒΕΣ Έβρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου Developing Identity On Yield, Soil and Site «DIONYSOS» στο πρόγραμμα Interreg VA Greece - Bulgaria 2014 - 2020 στο οποίο συμμετέχει η ΟΕΒΕΣ Έβρου ως εταίρος και σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) Θέση συνεργάτη - στελέχους.

Το αντικείμενο εργασίας του συνεργάτη στελέχους περιλαμβάνει ενδεικτικά: Την παρουσίαση του προγράμματος στα ΜΜΕ, σύνταξη δελτίων τύπου, οργάνωση σεμιναρίων, οργάνωση περιηγήσεων για τους δημοσιογράφους και εταίρους στην περιοχή του έργου συμμετοχή κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ)
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα, θα βαθμολογηθούν με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
  • Πιστοποιημένη γνώση γλώσσας, από τις επίσημες της ΕΕ, πλην της Αγγλικής.  
  • Εκπαίδευση σε θέματα ΜΜΕ .

Για την τελική αξιολόγηση θα ακολουθήσει διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

1

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών

2 έτη

10

5 έτη

20

7 έτη

30

10 έτη

50

2

Μεταπτυχιακός τίτλος

20

3

Πιστοποιημένη γνώση γλώσσας από τις επίσημες της ΕΕ, πλην της Αγγλικής   

10

4

Εκπαίδευση σε θέματα ΜΜΕ

10

5

Συνέντευξη

0 - 20

 

Σύνολο

100

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απλά αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας κ.λ.π, συνοδευόμενα από Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων) σε κλειστό φάκελο μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, στη διεύθυνση ΟΕΒΕΣ Έβρου, Λ. Δημοκρατίας 307 (4ος Όροφος) Αλεξανδρούπολη, με αναφορά στην θέση εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2551038018 με την κα Καραπαντζοπουλου Εύη .

 

Ο πρόεδρος

Μπελλας Αθανάσιος