Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργάτη για την υλοποίηση έργου.

Αλεξανδρούπολη, 06/11/2017

 

interreg

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργάτη για την υλοποίηση έργου.

 

Η ΟΕΒΕΣ Έβρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου Developing Identity On Yield, Soil and Site «DIONYSOS» στο πρόγραμμα Interreg VA Greece - Bulgaria 2014 - 2020 στο οποίο συμμετέχει η ΟΕΒΕΣ Έβρου ως εταίρος και σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) Θέση συνεργάτη - στελέχους.

Το αντικείμενο εργασίας του συνεργάτη στελέχους περιλαμβάνει ενδεικτικά: Την συμμετοχή στις εργασίες συντονισμού και διαχείρισης του έργου, συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων που έχει αναλάβει η ΟΕΒΕΣ Έβρου για το συγκεκριμένο έργο, συμμετοχή στις δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου, συμμετοχή στις ενέργειες παρακολούθησης και διασφάλισης της ποιότητας κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ)
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης δύο (2) έργων Interreg
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα, θα βαθμολογηθούν με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην διαχείριση άλλων Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
  • Εκπαίδευση σε θέματα project management.
  • Εκπαίδευση σε θέματα management
  • Εκπαίδευση σε θέματα ISO:9001

Για την τελική αξιολόγηση θα ακολουθήσει διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

1

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην διαχείριση άλλων Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

5 έτη

20

7 έτη

30

10 έτη

50

2

Μεταπτυχιακός τίτλος

20

3

Εκπαίδευση σε θέματα project management.

5

4

Εκπαίδευση σε θέματα management

5

5

Εκπαίδευση σε θέματα ISO:9001

5

6

Συνέντευξη

0 - 15

 

Σύνολο

100

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απλά αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας κ.λ.π, συνοδευόμενα από Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων) σε κλειστό φάκελο μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, στη διεύθυνση ΟΕΒΕΣ Έβρου, Λ. Δημοκρατίας 307 (4ος Όροφος) Αλεξανδρούπολη, με αναφορά στην θέση εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2551038018 με την κα Καραπαντζοπουλου Εύη .

 

Ο πρόεδρος

Μπελλας Αθανάσιος